Tip tranzacție

Vanzari

Vânzări

Închirieri

Tip proprietate

Apartamente

Apartamente

Case/vile

Terenuri

Apartamente

Case/vile

Spatii comerciale

Județ

Bucuresti

Bucuresti

Audit energetc

Echipa noastră, formată din  auditori certificaţi şi autorizaţi oferă servicii de auditare termică şi energetică atât pentru locuinţe individuale cât şi pentru ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri şi spaţii comerciale.

Avem ca activitate suplimentară expertizarea termică şi energetică a diverselor tipuri de clădiri: locuinţe individuale, ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri şi spaţii comerciale.

Specialiştii noştri sunt atestaţi pentru toate etapele procesului de evaluare termică şi energetică, începând cu evaluarea caracteristicilor termotehnice şi funcţionale ale clădirii în vederea emiterii certificatului energetic, până la întocmirea raportului de audit energetic.

Obiectivul principal al certificatului energetic al unei clădiri este de a oferi proprietarului sau utilizatorului clădirii, precum şi persoanelor interesate în cumpărarea sau asigurarea ei, informaţii atestate despre performanţa energetică a clădirii şi a instalaţiilor interioare aferente.

Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în consideraţie izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care are o influenţă asupra necesarului de energie.

 

În cadrul auditului energetic, se analizează rezultatele obţinute după efectuarea analizei termice a clădirii, şi se găsesc soluţii eficiente atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar, pentru reabilitarea şi modernizarea termoenergetică a acesteia.

Obligativitatea obținerii certificatului este prevăzută de Legea nr. 372/2005privind perfomanța energetică a clădirilor și Ordinul nr. 1459/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perfomanța energetică a clădirilor , emis de Ministerul DezvoltăriiLucrărilor Publice și Locuintelor.

Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanţa energetică a respectivei clădiri.

La nivelul Uniunii Europene, se reglementează prin directive CE 91/2002 şi 31/2010, obligativitatea ca toate categoriile de clădiri să deţină certificate energetice din care să reiasă eficienţa consumului energetic. Aceaste directive se aplică tuturor ţărilor membre dar şi celor în curs de aderare.

La baza metodelor simplificate de calcul al necesarului de căldură stau standardele Europene EN 832 şi EN ISO 13790, elaborate în scopul de a unifica modul de abordare a consumurilor energetice în sectorul clădirilor şi de a putea compara performanţele acestora.

În România, obligativitatea obţinerii certificatului este prevăzută de Legea nr. 372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor şi Ordinul nr. 1459/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Emiterea certificatului de performanţă energetică a clădirii se poate obţine ca urmare a unui proces de audit energetic desfăşurat în scop de vânzare-cumpărare, închiriere sau în scopul reabilitării şi modernizării termice a clădirii.

De ce este nevoie de Certificatul Energetic al clădirii/apartamentului?

Certificatul Energetic încadrează clădirea în clase de performanţă energetică şi de mediu, acordând totodată locuinţei o notă energetică care oferă cumpărătorului informaţii privind consumul real de energie. În alţi termeni, indică la cât se ridică cheltuielile lunare cu plata facturilor la utilităţi şi câţi bani se vor cheltui pentru a beneficia de un confort termic optim.

Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corectă a preţului locuinţei în sensul că, preţul caselor cu o notă energetică mai mare va creşte întrucât sunt mai uşor de întreţinut, în detrimentul celor cu o eficienţă energetică redusă.

În funcţie de performanţa energetică avută, clădirile se clasifică în 7 clase pe o scală energetică, pornind de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie. Sistemul de notare este de la 1 la 100, nota calculată, după un criteriu bine stabilit, fiind cu atât mai mare, cu cât clădirea are o eficienţă energetică mai ridicată.

Elaborarea certificatului de performanţă energetică constă în:

Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare; definirea clădirii de referinţă ataşată clădirii reale şi evaluarea performanţei energetice a acesteia;

încadrarea clădirii în clase de performanţă energetică şi de mediu.

În urma analizei termoenergetice, se va întocmi un raport de analiză termică şi energetică a clădirii care va cuprinde:

principalele caracteristici tehnice şi energetice ale clădirii analizate;

datele referitoare la modul de determinare al consumului total anual de energie pentru încălzire, ventilare/climatizare, iluminat artificial şi prepararea apei calde de consum, estimat pentru clădirea analizată;

date de intrare;

breviar de calcul sau denumirea programului de calcul atestat utilizat;

capitolul Concluzii în care sunt evidenţiate informaţiile ce caracterizează din punct de vedere energetic clădirea şi care urmează a fi înscrise în certificatul de performanţă energetică, inclusiv punctajul energetic acordat clădirii.

Actele necesare elaborării certificatului de performanţă energetică pentru clădiri şi instalaţii sunt:

 • Acte de proprietate ale clădirii;
 • Document din care să reiasă anul construcţiei şi tipul construcţiei;
 • Documentaţie cadastrală;
 • Planuri amplasament clădire;
 • Plan cadastral – cu încadrarea clădirii în funcţie de punctele cardinale şi vecinătăţi;
 • Planuri/relevee ale construcţiei pe etaje;
 • Planuri ale instalaţiilor;
 • Date tehnice despre materialele de construcţii folosite, date tehnice despre echipamentele şi instalaţiile de instalaţii termice, ventilaţie, furnizări apă caldă şi apă rece;
 • Raport de expertiză tehnică de rezistenţă (dacă există);
 • Consumuri pe ultimii ani, consumuri lunare de energie electrică, gaz, apă, canalizare.
 • În cadrul procesului de elaborare a certificatului de performanţă energetică este obligatorie inspectarea clădirii de către auditor sau echipa de audit.
 • Valabilitatea Certificatului de Performanţă Energetică al clădirii este de 10 ani.

Echipa noastră, formată din auditori certificaţi şi autorizaţi oferă servicii de auditare termică şi energetică atât pentru locuinţe individuale cât şi pentru ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri şi spaţii comerciale.

Auditul energetic este procedeul prin care se identifică principalele trăsături termotehnice ale unei clădiri precum şi ale instalaţiilor acesteia. După efectuarea analizei termice a clădirii, în cadrul auditului energetic se analizează rezultatele obţinute şi se găsesc soluţii eficiente atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere financiar, pentru a reabilita şi moderniza construcţia şi instalaţiile aferente acesteia, în vederea creşterii eficacităţii termice.

Aceste soluţii, precum şi o serie de alte recomandări privind alegerea celei mai bune opţiuni, vor fi prezentate într-un raport de audit energetic, care reprezintă elementul cheie al întregului proces de auditare.

Pe scurt, un astfel de raport cuprinde:

Modalitatea prin care s-a efectuat auditul;

Principalele caracteristici energetice ale clădirii auditate;

Propuneri de soluţii de modernizare a clădirii şi instalaţiilor sale;

Concluzii şi aprecieri în ceea ce priveşte cele mai eficiente măsuri de aplicat, mai ales din punct de vedere financiar.

În ceea ce priveşte prezentarea raportului, aceasta este mereu adaptată în funcţie de cererea beneficiarului, întrucât acestuia din urmă, îi aparţine decizia finală în legătură cu investiţia în modernizarea energetică a clădirii.

Cu toate acestea, există câteva constante în ceea ce priveşte prezentarea raportului de audit energetic: „oricare ar fi beneficiarul său, acesta trebuie să fie clar formulat şi uşor de interpretat”.

Acte necesare pentru obţinerea Raportului de Audit Energetic al clădirii Pentru realizarea unui audit energetic, urmat de un raport de audit şi un Certificat de Performanţă Energetică pentru clădirea auditată, beneficiarul trebuie să pregătească auditorului toate documentele necesare raportului de audit.

Însă, în cazul în care, beneficiarul nu deţine toate documentele privind construcţia clădirii, trebuie să se efectueze măsurători şi relevee.

Prin urmare, din cartea tehnică a construcţiei se cer:

planuri amplasament clădire;

planuri structură clădire;

planuri şi descriere instalaţii în clădirea construită;

date tehnice despre materialele de construcţii folosite, despre echipamentele de instalaţii de încălzire, climatizare, ventilaţie, furnizori apă caldă şi apă rece, etc.

Pentru consumurile realizate de clădirile existente noi sau vechi se cer:

Consumurile de energie electrică/lună, timp de minim un an;

Consumurile de gaz/lună, timp de minim un an;

Consumurile de apă rece şi apă caldă/timp de minim un an;

Consumurile privind canalizarea – deşeurile/lună, timp de minim un an.

Pentru consumurile ce vor fi realizate de clădirea nouă care se va construi sunt necesare:

Informaţii privind echipamentele şi materialele care se vor folosi în instalaţiile din clădire; (se regăsesc în planurile PAC şi PT ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia).

Descrierea instalaţiilor de energie electrică, de gaz, de furnizare apă – caldă, apă – rece şi canalizare în instalaţiile din clădire; (se regăsesc în planurile din PAC şi PT ale construcţiei în baza căreia se primeşte Autorizaţia de Construire a clădirii şi se execută construcţia).