Tip tranzacție

Vanzari

Vânzări

Închirieri

Tip proprietate

Apartamente

Apartamente

Case/vile

Terenuri

Apartamente

Case/vile

Spatii comerciale

Județ

Bucuresti

Bucuresti

Evaluări proprietăți imobiliare și bunuri mobile

Espaco Real Estate este organizată din punct de vedere juridic începând cu anul 2016 (membru corporativ ANEVAR, cu autorizație nr. 0675), reprezentând o fuziune cu activitatea desfășurată de către City Property Management, încă din anul 2012, oferind servicii complete pe segmentul de evaluare și consultanță imobiliară.

Avem o echipă tânără, omogenă, ce oferă servicii de calitate, eficiență, flexibilitate și mai ales orientarea spre nevoile dumneavoastră. Obiectivul constant este acela de a oferi servicii de evaluare și consultanță, la cel mai înalt standard al calității, furnizând în final clienților un produs ce satisface toate exigențele în domeniu și pe care să se poată baza cu încredere.

Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu servicii complete de evaluare, analiză de piață și consultanță imobiliară, bazându-ne pe experiența acumulată cu predilecție în domeniul imobiliar, indiferent de localizarea acestora în România, împreună cu partenerii noștri de încredere, asigurând un răspuns prompt, cu un flux acoperit în permanență de echipă, indiferent de perioadă.

Espaco Real Estate beneficiază de baze de date, construite în timp, cu un grad al informațiilor ridicat, astfel încât indicatorii rezultați să poată servi la verificarea sustenabilității prețurilor practicate, preîntâmpinând astfel numeroasele probleme existente în activitatea de evaluare din țara noastră, din cauza lipsei de transparență din cadrul tranzacționării bunurilor.

Informațiile obținute reprezintă congruența activității mai multor entități (colaboratori, agenți imobiliari ce activează pe diferite segmente de piață în cadrul Grupului Espaco) astfel încât să poată acoperi cât mai bine oscilațiile reale existente în piață.

Exprimându-ne optimismul în ceea ce privește colaborarea și pe mai departe pe acest segment, vă mulțumim pentru timpul acordat!

EVALUARE PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

orice activitate de evaluare care are ca obiect o proprietate imobiliară sau una din componentele acesteia (teren și/sau construcţii), indifferent de segmentul de piață (rezidențial, comercial, industrial, agricol sau specializat)”.

Toate proprietățile imobiliare supuse evaluării, beneficiază de verificare cadastrală și juridică generală, pentru a identifica eventualele elemente de influență asupra valorii (eventuale grevări ale dreptului de proprietate, factori externi etc).

Prezentarea imobilului, cu punctele forte și punctele slabe ale sale, dublate de o prezentare corespunzătoare a datelor centrale ajută orice utilizator în conturarea rapidă a imaginii de ansamblu asupra proprietății și o înțelegere facilă a datelor de referință.

EVALUARE BUNURI MOBILE

Bunurile mobile reprezintă o categorie largă de bunuri.

Definirea şi clasificarea lor poate fi diferită, în funcţie de sursă.

Bunurile mobile includ elemente corporale şi necorporale care nu reprezintă proprietate imobiliară.

Auto, linii de producție, stocuri de materii prime și marfă, mașini și echipamente tehnologice etc”.

ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE

Activitatea societății se adresează unei piețe, aflate într-un proces de globalizare, ce face astfel ca toate piețele și subpiețele, sau elementele macro și micro, să fie direct legate unele de altele. O astfel de stare de fapt transformă orice activitate conexă să depindă atât direct, cât și indirect, de celelalte activități, oferirea unui pachet de servicii mixt, îmbunătățit constant, aducând către dumneavoastră servicii profesioniste, pe care să vă puteți baza cu încredere.

Întrucât trendul de globalizare al piețelor economice este unul generalizat, orice analiză imobiliară trebuie privită în principal de la nivelul climatului general în care se desfășoară. Astfel, o percepție promptă a trendului activității și al ramurii de activitate poate da primele indicații asupra factorilor de impact generați asupra unei proprietăți: trendul populației stabile, al celei active, PIB, investiții directe, volume totale de tranzacționare, volumul construcțiilor noi, al clădirilor noi recepționate, dobânzile bancare, nivelul de creditare etc. Aceste date sunt prelucrate în primă fază și urmărite lunar/trimestrial, pentru a putea fi apoi convertite în radiografii vizuale, tabelare, pentru o mai ușoară percepție și înțelegere a oscilațiilor parvenite.

INTERMEDIERE TRANZACȚII

Suntem în continuă adaptare, investim în calitatea resurselor proprii, pentru ca dumneavoastră să vă bucuraţi de experienţa, cunoştinţele şi eficienţa cu care răspundem tuturor solicitărilor privitoare la reuşita în tranzacţii, investiţii, consultanță ș.a.m.d.

 

Pentru proprietățile imobiliare

documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat (ex: Contract vânzare cumpărare, Moștenire ș.a.m.d.);

– extrasul de Carte funciară pentru informare;

– Certificatul de urbanism, valabil la data evaluării, din care să reiasă posibilitățile de dezvoltare (POT, CUT, destinație, restricții etc.) – în cazul terenurilor libere (virane) situate în intravilanul locațității;

– Documentația cadastrală care să conțină:

               – plan de amplasament și delimitare (în cazul terenurilor construite și neconstruite);

               – relevee pe nivel care să conțină recapitulația suprafețelor (pentru toate tipurile de clădiri);

– Alte documente specifice, în funcție de tipul proprietății evaluate (avize, autorizații etc.).

* Este obligatorie identificarea proprietăților imobiliare, minim pe baza unui document din cele enumerate mai jos:

               – Adresă poștală (str. și număr);

               – Plan de amplasament și delimitare care să conțină inventarul de coordonate Stereo 1970;

               – Extras de plan cadastral pe Ortofotoplan (color);

               – Proprietatea imobiliară beneficiază de Identificator electronic nou (disponibil pe site-ul ANCPI – http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html)

* Suprafețele utilizate în estimarea valorii trebuie să fie bazate pe suprafețe menționate într-un document emis de către o persoană fizică sau juridică autorizată să realizeze lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei, conform legii.

* În cazul în care documentele prezentate nu reflectă situația constatată la inspecție, se vor solicita documente suplimentare (autorizație de construire/demolare, autorizație de funcționare, raport de expertiză tehnică etc.).

* Calitatea de evaluator autorizat nu oferă competențe în domeniul măsurării suprafețelor, responsabilitatea corectitudinii acestora fiind a persoanelor care au întocmit documentele ce stau la baza evaluării. În cazul în care evaluatorul are dubii cu privire la aceste suprafețe, va solicita clarificări și instrucțiuni de la utilizatorul desemnat.

Pentru bunurile mobile

– documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;

– documentele din care să rezulte elemente de identificare (număr inventar, serie etc.): balanța mijloacelor fixe, cartea de identitate etc.;

– documentele/informațiile din care să rezulte caracteristicile fizice și tehnice ale bunului: capacitatea, modelul etc.;

– informațiile cu privire la regimul și condițiile de exploatare, reparațiile curente/capitale, accidentele;

– alte documente specifice, în funcție de tipul bunului evaluat (avize, autorizații etc.).