Tip tranzacție

Vanzari

Vânzări

Închirieri

Tip proprietate

Apartamente

Apartamente

Case/vile

Terenuri

Apartamente

Case/vile

Spatii comerciale

Județ

Bucuresti

Bucuresti

Decret Lege 61-1990

DECRET-LEGE nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

Textul actului publicat în M.Of. nr. 22/8 feb. 1990

Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1 – Intreprinderile pentru vinzarea locuintelor si oficiile specializate pot vinde catre populatie locuinte construite din fondurile statului, in conditiile prezentului decret-lege.

ART. 2 – Prin locuinta in sensul prezentului decret-lege, se intelege suprafata locativa care cuprinde una sau mai multe camere, baie, bucatarie, si alte dependinte, formind o unitate de sine statatoare, determinata ca atare prin constructia sa.

ART. 3 – Locuintele prevazute la art. 1 se vind cetatenilor romani cu domiciliul in tara, cu achitarea integrala a pretului la incheierea contractului de vinzare-cumparare sau prin acordarea unui imprumut de catre Casa de Economii si Consemnatiuni, fara restrictii privind detinerea in proprietate a unei a doua locuite.
O data cu locuita se transmite cumparatorului acesteia si dreptul de folosinta asupra terenului aferent, pe durata existentei constructiei.

ART. 4 – Cumpararea de locuinte in scopul revinzarii sau inchirierii este interzisa.

ART. 5 – Primariile judetene si a municipiului Bucuresti vor organiza pe principii economice unitatile specializate prevazute la art. 1 si vor pune la dispozitia acestora lista locuintelor destinate vinzarii catre populatie.
Locuintele ocupate de chiriasi se pot vinde numai acestora, pe baza cererilor adresate direct unitatilor specializate in vinzarea locuintelor.

ART. 6 – Preturile de vinzare catre populatie pentru locuintele construite din fondurile statului si receptionate pina la data de 31 decembrie 1989 se stabilesc potrivit anexelor nr.1 si 2.
In vederea corelarii preturilor de vinzare cu preturile de deviz pentru locuintele receptionate dupa 1 ianuarie 1990, Ministerul Economiei Nationale, Ministerul Finantelor si Comisia Nationala pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului vor prezenta in termen de 60 de zile de la data prezentului decret-lege nivelurile corespunzatoare ale preturilor de vinzare in functie de numarul de camere, suprafetele utile, gradul de confort si finisaj.

ART. 7 – In vederea incheierii contractului pentru vinzarea locuintelor, cumparatorii vor depune la unitatea specializata un avans de cel putin 30 la suta din pretul de vinzare al locuintei.
Pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani, avansul va fi de cel putin 10 la suta din pretul de vinzare al locuintei.

ART. 8 – Cumparatorii care nu au posibilitatea sa depuna avansul prevazut la art. 7 pot obtine un credit de la Casa de Economii si Consemnatiuni, cu durata de rambursare de pina la 5 ani si o dobinda anuala de 5 la suta.
Pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani durata maxima de rambursare a creditului de avans va fi de pina la 10, ani cu o dobinda anuala de 3 la suta.

ART. 9 – Pentru diferenta dintre pretul de vinzare al locuintei si avansul prevazut la art. 7 se autoriza Casa de Economii si Consemnatiuni sa acorde cumparatorilor credite rambursabile in terman de pina la 25 de ani, cu o dobinda anuala de 4 la suta; pentru tinerii in virsta de pina la 30 de ani dobinda este de 2 la suta.

ART. 10 – Prevederile referitoare la tinerii in virsta de pina la 30 de ani se aplica si familiei in care unul din soti are virsta de pina la 30 de ani.
De aceste prevederi beneficiaza si invalizii de gradul I si II, handicapatii, precum si familiile care au in componenta lor astfel de persoane.

ART. 11 – Restituirea creditelor acordate si plata dobinzilor aferente acestora se fac in rate lunare egale, prin retinere si varsare la Casa de Economii si Consemnatiuni, incepind cu prima luna de la incheierea contractului, de catre unitatile de la care beneficiarii primesc drepturile banesti sau potrivit clauzelor prevazute in contractul de vinzare-cumparare ori de imprumut, pentru ceilalti beneficiari.
In cazul platii anticipate a creditului, dobinda se recalculeaza, stabilindu-se cea efectiv datorata in raport cu dobinda medie achitata.

ART. 12 – Creditele vor fi garantate prin constituirea unei ipoteci asupra locuintei dobindite in conditiile prezentului decret-lege. Inscrierea ipotecii se va dispune pe baza contractului de imprumut, la cererea Casei de Economii si Consemnatiuni.
Pina la rambursarea integrala a creditului, locuinta dobindita in conditiile prezentului decret-lege nu poate fi instrainata sau restructurata decit cu autorizarea prealabila a Casei de Economii si Consemnatiuni.

ART. 13 – In cazul nerestituirii la termenele stabilite a ratelor creditului, cumparatorul va plati o dobinda de 8 la suta pe an asupra acestor rate.
In caz de neplata a 6 rate scadente de catre cumparatorul locuintei, Casa de Economii si Consemnatiuni va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditiile legii.

ART. 14 – In cazul in care, intr-o cladire, prin aplicarea dispozitiilor prezentului decret-lege, locuintele si spatiile cu alta destinatie apartin unor proprietari diferiti, acestia au dreptul de proprietate sau de folosinta, pe durata existentei constructiei comune, asupra terenului aferent, asupra spatiilor auxiliare, dotarilor si utilitatilor comune, precum si asupra tuturor bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decit in comun.

ART. 15 – In caz de succesiune sau instrainare a locuintei, se transmit asupra dobinditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din contractul de imprumut sau din contractul de vinzare-cumparare, dupa caz, precum si dreptul de folosinta asupra terenului pe durata existentei constructiei.

ART. 16 – Contractul de vinzare-cumparare, procesul-verbal de predare-primire a locuintei si, dupa caz, contractul de imprumut dovedesc dreptul de proprietate asupra locuintei cumparate in conditiile prezentului decret-lege si constituie titlu de proprietate.
Locuinta proprietate personala se declara in vederea impunerii, in termen de 30 de zile de la dobindire, administratiilor financiare sau unitatilor subordonate acestora.
Sint scutite de impozitul pe cladiri, pe timp de 10 ani de la data dobindirii, locuintele cumparate in conditiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplica, in continuare, si locuintelor care au fost transmise altor persoane, pina la implinirea termenului de 10 ani.

ART. 17 – Titlul de proprietate prevazut la art. 16 si ipotecile constituite asupra imobilelor se inscriu in registrele de transcriptiuni imobiliare sau in cartile funciare, dupa caz.
Inscrierea titlului de proprietate in conditiile prezentului decret-lege este supusa taxei de timbru de 150 de lei. Inscrierea ipotecii prin care se garanteaza creditul acordat de Casa de Economii si Consemnatiuni este scutita de taxa de timbru.

ART. 18 – Formularele tip privind contractele de vinzare-cumparare, de imprumut si procesul-verbal de predare-primire a locuintelor sint cele prevazute in anexele nr. 3, 4 si 5.

ART. 19 – Contractul de vinzare-cumparare, procesul-verbal de predare-primire a locuintei si contractul de imprumut, incheiate in conditiile prezentului decretlege, au valoare de inscrisuri autentice si constituie titluri executorii.

ART. 20 – Cheltuielile Casei de Economii si Consemnatiuni privind acordarea, urmarirea si tinerea evidentei creditelor, inclusiv pentru incadrarea personalului necesar in acest scop, se vor suporta dintr-o cota de 1 la suta calculata asupra dobinzilor incasate de la populatie la creditele acordate in conditiile prezentului decret-lege.

ART. 21 – Comisionul cuvenit unitatii specializate care vinde locuinte construite din fondurile statului este de 1,5 la suta si este inclus in pretul de vinzare al locuintelor.

ART. 22 – Creditele acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni in conditiile prezentului decret-lege vor fi virate chenzinal unitatii vinzatoare.

ART. 23 – Dupa preluarea locuintelor, sumele incasate de catre unitatiile prevazute la art. 1, reprezentind contravaloarea locuintelor vindute catre populatie, se vor varsa chenzinal la bugetul republican.

ART. 24 – Cetatenii romani repatriati au prioritate la cumpararea de locuinte, in conditiile prezentului decret-lege, daca achita integral, in valuta, pretul acestora.

ART. 25 – Cetateniii romani cu domiciliul in strainatate, precum si persoanele care nu au cetatenia romana si vor sa-si stabileasca domiciliul in Romania, pot sa cumpere locuinte construite din fondurile statului, cu plata integrala in valuta.

ART. 26 – Preturile in valuta ale locuintelor ce se vind potrivit art. 24 si 25 se stabilesc de Ministerul Comertului Exterior si Ministerul Finantelor.

ART. 27 – Vinzarea locuintelor se va face in ordinea de inregistrare a cererilor cumparatorilor la unitatile prevazute la art. 1, in localitatile in care acestia domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul potrivit legii.

ART. 28 – In cazul vinzarii locuintelor in conditiile prezentului decret-lege, valoarea anexelor gospodaresti se include in pretul de vinzare la care se calculeaza creditul ce urmeaza a fi acordat.
Costul garajelor si boxelor se plateste integral de beneficiari la data incheierii contractului de vinzare-cumparare a locuintei.

ART. 29 – Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul decret-lege.

ART. 30 – Art. 5 si 52 din Legea nr. 4/1973, precum si orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege privind vinzarea de locuinte constituite din fondurile statului, se abroga.


Copyright 2021 - ESPACO. Toate drepturile rezervate.